Potřebujete snížit náklady na 

energie ve vaší firmě?

O programu 

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: 

 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fond, spolek
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ nezapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost
 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Komanditní společnost
 • Družstvo (vyjma bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost
 • Národní podnik
 • Státní podnik 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

  Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů
  • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % způsobilých výdajů
  • velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 30 % způsobilých výdajů

  Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku.

  • malý podnik - 50 % způsobilých výdajů
  • střední podnik - 40 % způsobilých výdajů
  • velký podnik - 30 % způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • ekologické studie (Energetický posudek)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o dotaci

Radi byste se dozvěděli více? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

DTD SOLAR s.r.o.

Rosická 333
664 17 Tetčice

IČ: 04244842

Email

dtdsolar@dtdsolar.cz

Telefon

(+420) 604 582 400