14 kroků k energetické nezávislosti

Výstavba FVE krok za krokem

 

Seznamte se s postupem výstaby FVE

Oficiální webové stránky programu NZÚ naleznete zde.  Na stránkách najdete veškeré informace programu Nová zelená úsporám. Veškeré dokumenty a postupy, pro všechny výzvy.

Jelikož se jedná o podporu mnoha opatření, vybrali jsme pro vás jen to, co budete potřebovat k získání dotace pro výstavbu FVE. 

Základní postup výstavby FVE, získání dotace a zapojení do distribuční soustavy:

 1. výběr podoblasti - zpracování nabídky
 2. objednání zajištění dotace - udělení plné moci
 3. shromáždění podkladů pro registraci a podání žádosti
 4. registrace do systému NZÚ elektronickou cestou
 5. podání žádosti elektronickou cestou
 6. doručení žádosti a povinných příloh v listinné podobě na příslušné krajské pracoviště
 7. kontrola žádosti fondem
 8. akceptace žádosti
 9. výstavba FVE
 10. připojení k distribuční síti
 11. závěrečné vyhodnocení žádosti
 12. registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace
 13. výplata dotace
 14. závěrečné vyhodnocení akce

Níže jsou jednotlivé kroky rozepsány podrobněji.

A kdo bude jednotlivé body realizovat?

tohle budete vy

tohle budeme my

tohle bude fond

tohle bude distributor

Krok č.1 - výběr podoblasti podpory - zpracování nabídky

Protože jsou dotace v oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie), pod které spadá i výstavba FVE, rozděleny do několika podoblastí, je nutné se rozhodnou o jakou podoblast budete žádat. 

V zásadě musíte učinit rozhodnutí, jestli chcete mít systém připojen k distribuční síti, nebo ne. Zde je to jednoduché. Pokud budete mít FVE jen pro přímé uložení vyrobené energie do vody, nemusíte nic řešit s provozovatelem distribuční sítě (žádné žádosti a smlouvy). V opačném případě vás určitý díl birokracie nemine, ale výhody připojení k distribuční síti mnohonásobně převyšují díl nutné birokracie.

Dále je potřeba systém volit podle skutečné spotřeby elektrické energie v domácnosti. Jiný systém bude vhodný pro domácnosti plně plynofikované, které nevyužívající elektrickou energii pro ohřev vody ani pro topení a jiný systém bude vhodný pro domácnosti s mnoha elektrospotřebiči, např. se zásobníkem s možností ohřevu TUV elektrickou energií, elektrickou varnou deskou, klimatizací, rekuperací, ...

Abychom vám rozhodování usnadnili, která podoblast podpory je pro vás nejvhodnější, připravili jsme pro vás přehled podoblastí, vč. podmínek pro získání dotace - více najdete zde.

Pro získání přehledu o konkrétním technickém řešení a celkových nákladech, jsme pro vás připravili vzorové nabídky:   

 • podoblast C3.3 - bez připojení do distribuční sítě - povinný přímý ohřev TUV - více zde
 • podoblast C3.4 - s připojením do distribuční sítě - povinný ohřev TUV, nepovinné bateriové úložiště - více zde
 • podoblast C3.5 - s připojením do distribuční sítě - menší výkony - povinné bateriové úložiště - více zde
 • podoblast C3.6 - s připojením do distribuční sítě - větší výkony - povinné bateriové úložiště - více zde

Pokud máte představu, která podoblast je pro vás nejvhodnější, jako další krok pro vás zpracujeme nabídku.

Aby nabídka co nejvíce odpovídala vaší vašim potřebám, vaší domácnosti a technickým možnostem nemovitosti, potřebujeme znát několik údajů. Veškeré potřebné údaje jsme shrnuly do jednoho poptávkového formuláře.

Registrace

Po vyplnění registračního formuláře budete přesměrování na stránku s poptávkovým formulářem ke stažení.

Krok č.2 - objednání zajištění dotace - udělení plné moci 

Vyjasnili jsme si společně vaše představy, vyhodnotili technické možnosti nemovitosti, máte od nás zpracovnou nabídku a jste rozhodnuti výstavbu realizovat.

Zde je potřeba se rozhodout, zda-li si:

 • agendu spojenou se zajištěním dotace zajistíte vlastními silami nebo
 • agendu pro vás zajistíme, na základě udělení plné moci k zatupování při vyřizování žádosti

Na zajištění dotace může být sepsána samostatná smlouva nebo v případě, že již budete definitivně rozhodnuti výstavbu realizovat, jako součást smlouvy o dílo.

Krok č.3 - shromáždění podkladů pro podání žádosti

V tuto chvíli máme podepsánu Smlouvu o zajištění dotace nebo Smlouvu o dílo, proto jsou další kroky pro vás jen informativní. Vše zajistíme za vás.  

Připravíme všechny podklady pro registraci a podání žádosti o dotaci a všechny její přílohy.

Přílohy žádosti jsou následující:

 • Odborný posudek - tj. projektová dokumentace a energetické hodnocení v požadovaném rozsahu dle zvolené oblasti (podoblasti) podpory.  Jedná se o dokument, který musí zpracovat osoba oprávněná. Na zpracování Odborného posudku lze získat dotaci až 5 000,- Kč. Přesnější informace se dozvíte zde.
 • Krycí list technických parametrů s výkazem výměr - vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Krycí list ke stažení zde.

Další přílohy jen pro některé žadatele, kteří naplní daná kritéria:

 • Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací. Předkládají pouze právnické osoby a fyzické osoby podnikající. (originál nebo prostá kopie)
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba. Planá moc ke stažení zde .
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Souhlasné prohlášení ke stažení zde.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče– předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření. (originál nebo prostá kopie).

Krok č.4 - registrace do systému NZÚ

V tuto chvíli máte veškeré podklady pro elektronické podání žádosti a všech povinných příloh žádosti.

Abyste měli kdykoli přístup do systému programu NZÚ a mohli svoji žádost administrovat, je nutné se Registrovat a Aktivovat svůj účet.

Tento krok pro vás znamená pouze vyplnění několika polí webového formuláře:

 • mail - povinný údaj - na tento email bude doručena zpráva pro aktivaci vašeho účtu, tento mail bude nadále sloužit ke komunikaci s úřadem
 • heslo - povinný údaj - heslo můžete později změnit
 • váš telefon - nepovinný údaj
 • vaše jméno - povinný údaj
 • organizace - nepovinný údaj
 • nejsem robot - povinný údaj - zde pouze zaškrtnete

Poté vám přijde zpráva na zadaný email, kde v textu mailu kliknete na "Aktivovat účet" a tím je Aktivace účtu a Registrace dokončena. 

Doporučujeme se k účtu přihlásit co nejdříve po Aktivaci účtu, pomocí emailu a hesla, které jste zadávali při Registraci.

Pozor: Pokud se k účtu nepřihlásíte do 24 hod od Aktivace účtu, bude vám účet zablokován.

Krok č.5 - podání žádosti v systému NZÚ

Doporučujeme abyste tento krok provedli až době, kdy máte všechny povinné přílohy vyplněny a připraveny k odeslání. Po elektronické evidenci žádosti musíte do přesně dané doby odeslat (předat) předepsané dokumenty v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak). Pokud tento termín nestihnete dojde k vyřazení žádosti.

Pro elektronické podání žádosti se musíte přihlásit k vašemu účtu, který jste aktivovali v minulém kroku. Přihlášení provedete pomocí vašeho emailu a hesla. 

Budete k ruce potřebovat krycí list a výpis z katastru nemovitostí. Některé údaje z těchto dokumentů budete potřebovat.

Vyplněním a odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. V momentě přísunu dalších peněz z prodeje emisních povolenek do programu, budou žádosti automaticky zařazeny mezi aktivní žádosti, a to v takovém pořadí, ve kterém byly zaevidovány do informačního systému. O této skutečnosti budete písemně informováni.

Krok č.6 - doručení krajskému pracovišti fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému programu je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami (viz. Krok č.3 tohoto postupu) jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z KP fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

Seznam všech KP fondu naleznete zde.

Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti.

Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti. Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je za poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den.

Příklad počítání lhůt: 

Krok č.7 - kontrola žádosti fondem

Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.

Pozn.: Žádost o prodloužení musí být podána nejpozději poslední den stanovené lhůty. Žádat je nutné vždy písemně – poštou nebo emailem. 

Krok č.8 - akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, Fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti (popřípadě do 3 týdnů, probíhá-li formální a specifická kontrola současně). S realizací plánovaných opatření však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se akceptační dopis nezasílá. V takovém případě je žádost ihned po akceptaci podrobena závěrečnému vyhodnocení.

Krok č.9 - výstavba fotovoltaické elektrárny

Pokud nebyla uzavřena smlouva od dílo již v kroku č.4, bude smlouva uzavřena v tuto chvíli.

Koncept smlouvy připravíme s dostatečným předstihem, tak aby po akceptaci žádosti bylo možné zahájit nákup komponent a připravit termín realizace. 

Celková doba realizace se pak liší od instalovaného výkonu a náročnosti elektroinstalace:

 • cca do 4 týdnů od podpisu smlouvy o dílo dodání komponent na stavbu 
 • instalace cca 1 až 2 dny  
 • připojení k distribuční síti - po podpisu smlouvy o připojení k distribuční síti s provozovatelem DS

Krok č.10 - připojení k distribuční síti 

Připojení vaší elektrárny do distribuční sítě proběhne v tzv. zjednodušeném režimu následujícím způsobem:

 • podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení provozovateli distribuční soustavy
 • uzavření smlouvy o připojení do distriubuční síti
 • výměny elektroměru provozovatelem distribuční sítě

Krok č.11 - závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit fondu předložením následujících dokumentů nejpozději do termínu uvedeném v akceptačním dopise:

A. Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů"

B.  Povinné přílohy, kterými jsou:

 • Výpis z katastru nemovitostí. Výpis nesmí být starší 90 dní. Pozor, nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby! (originál nebo prostá kopie)

 • Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem a faktury za zhotovení odborného posudku.

 • Soupis faktur. Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. 
 •  Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě). Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. (originál nebo prostá kopie)

 • Doklad o dokončení realizace. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu nebo doklad o připojení systému k distribuční soustavě (povinné pro podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6). Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele. (originál)

 • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků - předkládají se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). (originál nebo prostá kopie)

Pozn.: V případě, že krycí list technických parametrů, který jste předkládali k žádosti o podporu neobsahoval všechny požadované údaje (např. specifikaci SVT kódů použitých výrobků a technologií apod.), je nutné předložit spolu s dokumenty prokazujícími dokončení realizace podporovaných opatření také aktualizovaný krycí list technických parametrů.

Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu. O prodloužení této lhůty je možné požádat, avšak neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti o podporu ukončena. Závěrečné vyhodnocení žádosti trvá zpravidla 3 týdny od akceptace žádosti, nejsou-li zjištěny žádné nedostatky.

Krok č.12 - registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou.

Pozn.: Je-li žadatelem organizační složka státu, je vydán dokument Registrace akce a Stanovení výdajůna financování akce organizační složky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“).

Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace fondu bude považováno za porušení podmínek programu.

Krok č.13 - výplata dotace

Dotace je vyplacena na váš bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je tedy možné očekávat vyplacení dotace přibližně za 9 týdnů od podání žádosti.

Krok č.14 - závěrečné vyhodnocení akce

Závěrečné vyhodnocení akce se provádí po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů a po výplatě dotace. Tento informativní dokument vám bude zaslán emailem, případně na vyžádání v listinné podobě.

A to je vše.

Teď už si jen užívat čisté energie.

Radi byste se dozvěděli více? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

DTD SOLAR s.r.o.

Rosická 333
664 17 Tetčice

IČ: 04244842

Email

dtdsolar@dtdsolar.cz

Telefon

(+420) 604 582 400